Himalaya Health Centre

Tibetan Massages Number ONE

Massages and pedicure

In many ancient cultures, the power of touch was known to bring well-being and vitality. Many old healing systems had massage as an important treatment. Scientific research shows that massage has advantages, such as the stimulation of good nerve development in infants. Touch improves the physiological processes that are essential to life. Unique for the Tibetan massage is the application of flour to the body.

In veel oude culturen stond de kracht van aanraking bekend om welzijn en vitaliteit te brengen. Veel oude helende systemen hadden massage als een belangrijke behandeling. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat massage voordelen heeft, zoals het stimuleren van goede zenuwontwikkeling bij baby's. Aanraking verbetert de fysiologische processen die essentieel zijn voor het leven. Uniek voor de Tibetaanse massage is de toepassing van bloem op het lichaam.

Full Body Massage

A full body massage associates with tuina as required. Tuina methods include the use of hand techniques to massage the  tissue of the body and manipulation techniques to realign the musculoskeletal and ligament relationships

Een volledige lichaamsmassage associeert met tuina zoals vereist. Tuina-methoden omvatten het gebruik van handtechnieken om het weefsel van het lichaam te masseren en manipulatietechnieken om de musculo-skeletale syteemen hun relatie met ligamenten opnieuw uit te lijnen

30 minutes

€ 30

45 minutes

€ 40

60 minutes

€ 45

90 minutes

€ 65

 

Backmassage / Rugmassage

This concentrated and focused treatment employs with variety of techniques to release tension in the head, neck, shoulders and back.

Deze geconcentreerde en gerichte behandeling maakt gebruik van verschillende technieken om de spanning in hoofd, nek, schouders en rug te verminderen.

 

30 minutes

€ 30

45 minutes

€ 40

60 minutes

€ 45

90 minutes

€ 65

Foot Massage / Voetmassage

Foot massage is applied to specific points on the feet bringing welcome relief to corre- sponding regions of the body. A warm feet bath with selected Tibetan herb before the massage guarantees you total relaxation and evocation of the blood circulation through your whole body.

Voetmassage wordt toegepast op specifieke punten op de voeten en zorgt voor een welkome verlichting in de corresponderende delen van het lichaam. Een warm voetenbad met geselecteerd Tibetaans kruid vóór de massage garandeert u totale ontspanning en bezwering van de bloedcirculatie door uw hele lichaam.

30 minutes

€ 30

45 minutes

€ 40

60 minutes

€ 45

90 minutes

€ 65

Sport Massage

A sports massage is ideal to treat injuries and as well as an preventative treatment dealing with the health of muscle and connective tissue, balance of muscle and quality of posture.

Een sportmassage is ideaal om verwondingen te behandelen, evenals een preventieve behandeling die te maken heeft met de gezondheid van spieren en bindweefsel, spierbalans en postuur

30 minutes

€ 35

45 minutes

€ 45

60 minutes

€ 55

90 minutes

€ 85

Hot Stone Massage

30 minutes

€ 40

45 minutes

€ 50

60 minutes

€ 60

90 minutes

€ 100

Hot Oil Massage

30 minutes

€ 40

45 minutes

€ 50

60 minutes

€ 60

90 minutes

€ 100

Chair Massage

Chair massage is an approach to spirits and building good will, wanting to attract crowds and leave a lasting impression at your event. Chair massage the neck, back, arms and hands without moving away you can increase circulation, returning, energy levels and helping keep the body injure free.

Stoelmassage is bij benadering van het aanraken van geesten en het bouwen van een goede wil, drukte aantrekken en een blijvende indruk achterlaten tijdens een evenement. Stoelmassage helpt de nek, rug, armen en handen zonder weg te bewegen de bloedsomloop te verbeteren een terugkeer, energieniveaus verhogen en helpen om het lichaam vrij te krijgen.

30 minutes

€ 35

45 minutes

€ 45

60 minutes

€ 55

90 minutes

€ 85

Pedicure

With care of your feet, routine pedicures can relieve back and leg pain, help with circulation in the legs and feet which is especially beneficial for diabetic  and actually may help you sleep better.

Met zorg voor uw voeten, kunnen routine pedicures rug- en beenpijn verlichten, helpen bij de bloedsomloop in de benen en voeten, wat vooral gunstig is voor diabetici en kan u zelfs helpen beter te slapen

Pedicure

€ 35

Cupping

Full body

€ 68

Rules / Regels

 1. Himalaya Health Centre  is not responsible for damage or loss of personal possessions in the run-up, during or after treatment.

  Himalaya Health Center is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke bezittingen in de aanloop, tijdens of na de behandeling.
 2. The massage is not erotically or sexually tinted in any way

  De massage is op geen enkele manier erotisch of seksueel getint
 3. Comments or actions suggesting the above are not appreciated, the salon therefore reserves the right to discontinue the treatment.

  Opmerkingen of acties die het bovenstaande suggereren worden niet gewaardeerd, de salon behoudt zich daarom het recht voor om de behandeling te staken.
 4. The salon has the right to refuse persons for any reason.

  De salon heeft het recht om personen om welke reden dan ook te weigeren.
 5. It is forbidden to take pictures or to film in the salon.

  Het is verboden om foto's te maken of om te filmen in de salon.
 6. Respect the peace in the salon, mobile phones should be silent or switched off in the treatment room.

  Respecteer de rust in de salon, mobiele telefoons moeten stil zijn of uitgeschakeld in de behandelkamer
 7. You are obliged to keep wearing your underwear during treatment.

  U bent verplicht om tijdens de behandeling uw ondergoed te blijven dragen.
 8. Payment only in cash and immediately after the treatment.

  Betaling alleen contant en onmiddellijk na de behandeling.

 

No massages at home/work, we only provide our services at our salon